در این آزمایشگاه عملکرد ماژولهای قدرت و بردهای الکترونیکی در برابر شرایط سخت محیطی مطابق سخت گیرانه ترین استانداردها مورد آزمایش قرار می گیرند تا از عملکرد آنها در شرایط سخت آب و هوایی سایت اطمینان حاصل گردد.

 • حرارت
 • برودت
 • رطوبت
 • شرایط مه نمکی
 • ارتعاش در سه محور
 • ضربه مکانیکی

 

 • درجه حرارت تا 55 درجه و انبارش تا 80 درجه سلسیوس
 • برودت 10- درجه سلسیوس درحال کار
 • رطوبت غیراشباع 90درصد درحال کار
 • ارتعاش در سه محور هر محور تا 2g
 • ضربه مکانیکی  تا ….