اولین کنفرانس بین المللی موتور ها و ژنراتورهای الکتریکی 7 و 8 اسفند ماه 1398