شرکت اطمینان بخش به شخصی با مشخصات ذیل نیازمند می باشد. مهارتهای شغلی: تحلیل نرم افزاری مدارات کنترل و قدرت) emtp, pscad, spice,… ) پیکره بندی و پیاده سازی الگوی کنترل روی dsp های سری m35 و tms پیاده سازی الگوی کنترل روی آرایه ها طراحی مدار چاپی تست مدارات الکترونیک قدرت شرایط احراز: جنسیت:آقا […]