دسته‌ بندی محصولات

درایو دیواری فشار ضعیف (LV)

توضیحات

همراه با نصب و راه اندازی و آموزش پرسنل

درایو ساخت ایران

کاتالوگ درایو ماژولار فشار ضعیف (LV)

فشار ضعیف (نصب دیواری یا ایستاده)LVدرایو

EBD

 Model

Voltage

 

(V)

 

 

Power

 

 

 

Current

 

 

 

H

 

 

 

W

 

 

 

D

 

Weight

 

(kg)

قیمت میلیون ریال
v KW KVA HP A cm cm cm    
EB01DLC055– 380 5/37 55 50 85 55 45 35 55 مشخصات با استعلام
EB01DLC062– 45 62 60 95 55 45 35 55 مشخصات با استعلام
EB01DLC075– 55 75 75 115 55 45 35 55 مشخصات با استعلام
EB01DLC100– 75 100 100 150 75 55 45 68 مشخصات با استعلام
EB01DLC118– 94 118 125 180 75 55 45 68 مشخصات با استعلام
EB01DLC140– 110 140 150 215 75 55 45 68 مشخصات با استعلام
EB01DLC055– 440 5/37 55 50 85 55 45 35 55 مشخصات با استعلام
EB01DLC062– 45 62 60 95 55 45 35 55 مشخصات با استعلام
EB01DLC075– 55 75 75 115 55 45 35 55 مشخصات با استعلام
EB01DLC100– 75 100 100 150 75 55 45 68 مشخصات با استعلام
EB01DLC118– 94 118 125 180 75 55 45 68 مشخصات با استعلام
EB01DLC140– 110 140 150 215 75 55 45 68 مشخصات با استعلام
EB01DLC055– 560 5/37 55 50 85 55 45 35 55 مشخصات با استعلام
EB01DLC062– 45 62 60 95 55 45 35 55 مشخصات با استعلام
EB01DLC075– 55 75 75 115 55 45 35 55 مشخصات با استعلام
EB01DLC100– 75 100 100 150 75 55 45 68 مشخصات با استعلام
EB01DLC118– 94 118 125 180 75 55 45 68 مشخصات با استعلام
EB01DLC140– 110 140 150 215 75 55 45 68 مشخصات با استعلام

فشار ضعیف (نصب دیواری یا ایستاده)LVدرایو

EBD

 Model

Voltage

(V)

 

Power

 

 

Current

 

 

H

 

W

 

 

D

 

Weight

(kg)

قیمت میلیون ریال
v KW KVA HP A cm cm cm    
EB01DLC055– 690 5/37 55 50 85 55 45 35 55 مشخصات با استعلام
EB01DLC062– 45 62 60 95 55 45 35 55 مشخصات با استعلام
EB01DLC075– 55 75 75 115 55 45 35 55 مشخصات با استعلام
EB01DLC100– 75 100 100 150 75 55 45 68 مشخصات با استعلام
EB01DLC118– 94 118 125 180 75 55 45 68 مشخصات با استعلام
EB01DLC140– 110 140 150 215 75 55 45 68 مشخصات با استعلام