پنجره یک جهت بازشو(Turn)

حداکثر وزن بازشو ۸۰ کیلوگرم

میزان استاندارد عرض بازشو ۱۰۰-۴۰۰ میلیمتر

میزان استاندارد ارتفاع بازشو ۲۲۰۰- ۶۰۰ میلیمتر

پنجره های یک جهت بازشو از بالا(Tilt)

میزان استاندارد عرض بازشو ۶۰۰-۴۰۰ میلیمتر

میزان استاندارد ارتفاع بازشو ۶۰۰-۴۰۰ میلیمتر

وزن بازشو ۱۰ کیلوگرم

پنجره های دو جهت بازشو (TILT & Turn)

کمترین میزان استاندارد عرض بازشو ۴۰۰ میلیمتر

میزان استاندارد ارتفاع بازشو ۲۲۰۰ – ۶۰۰ میلیمتر

وزن بازشو ۸۰ کیلوگرم

پنجره کشویی (Sliding)

استاندارد ابعاد پنجره های کشویی طبق نقشه فنی ارائه می شود.

که حداکثر نسبت عرض به ارتفاع مربوط به لنگه های پنجره کشویی می بایست ۱ به ۵/۲ باشد.

پنجره های ثابت (Fix)

ابعاد استاندارد پنجره قابل حمل و نقل در ساختمان

پنجره های فولکس واگنی(Tilt & Slid)

مخصوص بالکن و تراس بوده و بصورت کشویی باز می شود.

به سه مدل تقسیم می شود:

۱-    معمولی

۲-    نیمه اتومات

۳-    اتومات

از ۱۶۰ – ۸۰ کیلوگرم

براساس استانداردهای انواع یراق ترک و آلمان می باشد.

میزان استاندارد عرض بازشو ۱۲۰۰- ۶۰۰ میلیمتر

میزان استاندارد ارتفاع بازشو ۲۲۰۰ – ۸۰۰ میلیمتر

حداکثر وزن شیشه ۶۰ کیلوگرم/متر مربع

پنجره های آکاردوئونی(Folding)

حداقل تعداد بازشوها ۳ عدد و حداکثر تعداد بازشوها ۶ عدد می باشد.

میزان استاندارد عرض بازشو ۹۰۰ – ۴۵۰ میلیمتر

میزان استاندارد ارتفاع بازشو ۲۲۰۰ – ۸۰۰ میلیمتر

حداکثر وزن بازشو ۱۰۰ کیلوگرم

حداکثر طول ریل آکاردئونی ۶ متر

حداکثر عرض کامل ۵۵۰ سانتی متر

پنجره های تک حالته و دو حالته بازشو( سیستم فرانسوی)

میزان استاندارد عرض بازشو ۱۰۰۰- ۶۰۰ میلیمتر

میزان استاندارد ارتفاع بازشو ۲۲۰۰ -۸۰۰ میلیمتر

وزن بازشو ۸۰کیلوگرم

پنجره های دو حالته هلالی

میزان استاندارد عرض بازشو ۱۰۰۰ – ۴۰۰ میلیمتر

میزان استاندارد ارتفاع بازشو ۱۹۰۰ – ۸۰۰ میلیمتر

وزن بازشو ۸۰ کیلوگرم