• آزمونهای شرایط محیطی( حرارت-برودت-رطوبت غبار نمکی-ارتعاش و ضربه)
  • آزمونهای بی باری و بار نامی در دمای محیط کنترل شده
  • آزمون عایقی، استقامت الکتریکی، ضربه و صاعقه
  • بررسی اتصال کوتاه + بار ضربه ای + اندازه گیری رگولاسیون