رضایت نامه شرکت گل گهر

ابلاغ قرارداد همکاری مشترک "طراحی ساخت و تجاری سازی ماژول تولیدگر و ذخیره ساز انرژی آسانسور"

رضایت نامه شرکت تولیدی قند کرج

رضایت نامه شرکت تربت حیدریه